Om energi och dess relation till stressmedicinen

 • Grunden för liv överhuvudtaget är bl.a. växelverkan, dynamiska processer inom och mellan organism och omgivande miljö
 • Energi (ATP-adrenotrifosfat) utgör drivmedel som skapas och användas i växelverkan i funktionell balans. Om så inte sker uppstår eller underlättast för att dysfunktioner, ohälsa och sjukdom utvecklas.
 • Även hos moderna människan – som utvecklats genom “pålagringar” genom årmiljonerna – utgör energibalansen en hörnsten för basala funktioner, vilket inkluderar hälsoutveckling och livskvalitet där dynamisk balans mellan aktivitet och återhämtning förbygger utveckling av stressrelaterade sjukdomar och problem. När väl åtgärder fodras för rehabilitering utgör återställande av balansen en grundliggande förutsättning i princip oberoende av vilka sjukdomar och problem som utvecklats.
 • Energi skapas via födointag och andningsbeteendet, vilket gör kvaliteten på dessa beteenden mycket avgörande, vilket betyder att diet och andning utgör två viktiga verktyg i vår biopsykosociala medicinska verktygslåda.
 • Energi används för alla aktiviteter, beteende, rörelser inklusive kognitiva rörelser, tänkande och därför ingår dessa aktiviteter i verktygslådan där själva kvaliteten i vårt tänkande/planerande/utvärderande/resonerande avgör hur vi navigerar i vår tillvaro – baserat på våra tidiga livsvillkor som vi genom utbildning och tillämpningar kan mer effektivt hantera vår livssituation.
 • Denna balans kan vi testa och se om den fungerar i termer av passiv och aktiv avslappning. Fungerar detta inte väl så kan man återupplivas, givet man är beredd att investera tid i relevant kunskap/inlärning (på anpassad nivå) och individuell utformning av inlärda verktyg.
 • Med stress avses påfrestning som gör att kämpa eller fly (rov- eller bytesdjur till exempel men även hos människan) – ett system utvecklat under minst 500 miljoner år, för att öka överlevnadsmöjligheterna.
 • Hos den moderna människan, som saknar de grundläggande hoten däggdjuren har/utgör, utgör dock nu stressystemen ett växande hot mot människan i termer av stressrelaterade sjukdomar och problem. Vi – speciellt våra icke-medvetna system i äldre delar av vår hjärna, överreagerar och blir kroniskt stressaktiverade, kanske smygande eller genom traumatiska händelser.
 • Stressmedicin och stressmedicingruppens uppgift är att vetenskapligt, medicinskt praktiskt lättillgängligt förse alla, även privat personer, med psykofysiologiska test-analys instrument och biopsykosociala (livsstils-) medicinska verktyg för att förebygga och åtgärda stressrelaterade sjukdomar och mentala problem.
 • Vetenskapsutgångspunkten är biopsykosocial medicin (Engel, 1977) där individens komplexitet utgör utgångspunkten, vilket är ytterst komplext och inte helt väl förstått inom medicinen medan basal praktiskt väldefinierad stressmedicinsk tillämpning är lätt att förklara och även lätt att följa även för privatpersoner genom användning av psykofysiologiska mätsystem. Förklaras mer ingående på annan plats.
 • Enligt vår kliniska minst 20 åriga erfarenhet är konceptet “patienten som utbildad, aktiv resurs i sin rehabilitering” mest effektivt, vilket innebär att patienter erbjuds grupputbildning, utvecklar under coachning sin tillämpning av de biopsykosociala verktygen inklusive biofeedback. ovan gäller i högsta grad även om man inte ”platsar” som patient, d.v.s. för förebyggande investeringar.

Om ovan låter komplicerat så kommer vi att erbjuda en 7 minuter Video för att förtydliga ovan! Information om den samt mer om stressrelaterade sjukdomar meddelas här: _______