0-tollerans för högt blodtryck – för dem som är beredda att satsa …

Nedan dels text men först en äldre flyer utkast (!) som skall uppdateras

flyer-0-tollerans-for-hogt-blodtryck

0-tolerans betyder -> vi inte behöver ”ha” högt blodtryck (HB)! D.v.s. om vi verkligen är bereda att satsa (kunskapsutveckling och egeninsatser utifrån de verktyg som vi känner till idag). Gäller sannolikt alla, även om man under låg tid ”haft” högt blodtryck. Vi har kliniska data på dem som haft det i 30 år med läkemedel som inte fungerat väl (så får absolut inte eccepteras av ansvarfulla läkare!) Skall lägga en underflik här med en del data samt – se motsatsen på länken Normalize blood pressure in one session | Biopsychosocial Medicine

”Normalt” utvecklar vi själva HB i vårt sätt att vanemässigt leva våra liv utan att inser det eller kanske (delvis) förstår men tycker det är för komplicerat/krångligt att finna ut vad som behöver förändras och/eller har svårigheter att förändra våra vanebeteenden; hur vi rör oss, vad och hur vi äter, hur vi biologiskt adekvat vanemässigt andas, sover, psykosocialt hanterar vår livssituation inklusive ”mörkad” vanemässig anpassning till biopsykosocial stress – allt ovan sammantaget vanligen utgör grundorsakerna till inte bara HB. Nöjer vi oss med 1-? Antal läkemedel är det inte bara destruktivt (givet inte livshotande tillstånd föreligger) utan dessutom mörkas utveckling av än mer komplexa kroniska, en del livshotande, sjukdomar liksom, som vi vi börjar numera förstå, också mentala – psykiatriska problem.

Äntligen börjar ovan tränga in inom hälso- och sjukvården men samtidigt saknas kanske det viktigaste, att via utbildning och coachad egenvård ”bädda” för ”Patienten som utbildad, aktiv resurs och medarbetare i sin egen rehab” (manual som bygger på von Scheels avhandling 1986).

Efter 30 års kliniskt stressmedicinskt arbete ser vi glädjande utveckling i riktning mot läkemedelsOberoende insatser men fortfarande saknas samverkan där folkbildningen bereds ”samarbetsplats”, något som vi tills nu förgäves arbetat för. Eftersom läkemedelsanvändning av äldre är oerhört omfattande fortfarande och inte bara högt-blodtrycks-läkemedel så utgör seniora organisationer som PRO och Senioren potentiella viktiga samarbetspartner för effektiv utveckling av biopsykosocial medicin – alltså livsstilsrelaterad medicin!

Workshops för patienter kommer att intensifieras och vidareutvecklas under 2018.
Se också http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/stressmedicinsk-informator-och-instruktorsutbildning-2018/ och http://stressmedicin.se/projekt/hogt-blodtryck/ samt underrubriker För mer info – info@stressmedicin.se

Workshops även för patienter kommer att intensifieras och vidareutvecklas under 2018.
Ett intressant fokus är specialworkshops ”Biofeedback, utredning, intervention i termer av patientutbildning och coachning för sjuksköterskor” där i första steget just 0-tolerans för högt blodtryck för dem som vill satsa (alltså frivilligt, åtminstone i början bl.a. av motivationsskäl) för att sedan breddas till i princip alla stress- och livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem.

För mer info – info@stressmedicin.se