Mer om biofeedback

(mer text nedan kommer inom kort)

Nedan beskrivs
1. Vilka olika parametrar man kan man använda vid/för biofeedback
2. Vilka olika metoder som ofta används vid biofeedback träning
3. Hur individuell evidensbaserad dokumentation kan inhämtas även i kliniska eller icke-kliniska situationer
4. Vilka typer av utbildning som finns internationellt och  Sverige
5. Vi kommer också att starta en öppen blogg om biofeedback – snarast

Biofeedback station1. Vilka olika parametrar man kan man använda vid psykofysiologiska mätningar och för biofeedback?
De vanligaste parametrarna är:
1. Fingertemperatur (FT) – fokus är sympatetiska nervsystemet och hur det kan kontrolleras – robust, säker parametrar där det finna många olika strategier att använda.
FT är lättast att använda, enklast att förstå både avseende screening, biofeedback och vid utvärderingar (se mer under http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/cstress-ft)
2. Respiratorisk Sinus Arytmi (RSA) biofeedback (kallas ibland HRV (se också http://www.aapb.org/i4a/search/search.cfm och http://www.bfe.org/articles/hrv.pdf ) med det är egentligen mer relaterat till analys av tidsserier och inte dynamiskt som RSA vid påverkan av andningsbeteendet).  Fordrar mera kunskaper och även gärna att patienter förstår vad som sker när RSA- biofeedback används. RSA och HRV är mycket komplext och inte helt förstått men visar samspelet mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Men i kliniska sammanhang det mest effektiva, givet en erfaren biofeedback kliniker att analysera en individs optimala andningsbeteende. Vanligen använder vi RSA först för att identifiera en individs optimala andningsfrekvens men fortsätter sedan med FT – biofeedback som också kan tränas på egenhand och även efter ett tids träning också utan mätinstrument.
3. Utandningskoldioxid (etCO2) är en viktig parameter när man arbetar med andningsträning specifikt. Mycket viktigt att ha noga kontroll på etCO2 när man påverkar andningsbeteendet hos patienter – men även hos en del friska.
4. EMG – Elektromyografi, som visar muskelaktivitet. Kan användas för att se om en viss muskel är avslappnad. Det är ett viktigt redskap vid t.ex. olika former av muskelskador men kan också användas för avslappningsträning.
5. Hudkonduktans – visar svettkörtelaktivitet som anses visa aktivitet i sympatiska nervsystemet, SNS. Har en lång historia som också relaterar till ordassociationer. Jung and his colleagues used the meter to evaluate the emotional sensitivities of patients to lists of words during word association. Studies in Word Analysis, published in 1906. Jung was so impressed with EDA monitoring, he allegedly cried, ”Aha, a looking glass into the unconscious!“ (från en BvS presentation.  EDG kan användas för att se medvetet inflytande på omedvetna system. Detta kan dock också göras i andra parametrar (mer om detta på annat håll). Samtidigt så  rekommenderar jag inte att denna parameter används utan mer ingående kunskap eftersom den påverkar betydligt mer än avd som tidigare ansågs, t.ex. att den skulle vara en ”ren” SNS (sympatiska nervsystemet) indikator/markör. Motiverar detta mer i detalj på annat håll.
6. Utandningskoldioxid (etCO2) mätningar är ytterst viktigt i alla sammanhang men speciellt när man använder andningsträning som del i kliniska biofeedback träning. Tyvärr används etCo2 av ytterst få kliniker men bör alltså i princip alltid mätas vid andningsträning, speciellt vid komplexa kliniska tillstånd för att inte felaktiga CO2 nivåer (för hög, bl.a. vid diabetes eller för låga) negativt påverkar träningen!.
7. Neurofeedback, oftast en kanal (på hjässan, apex, cz). Det finns olika uppfattning om vad man egentligen får ut för information och vad som orsakar den. T.ex. kemiska processer, förändringar i pCO2 relaterat till förändringar i andningsbeteendet orsakar förändringar i EEG frekvenser. Samtidigt kan också qEEG användas för att göra en mer omfattande undersökning – som också det finns olika uppfattningar om dess betydelse. Samtidigt är det angeläget att vi kan få så söker information om hjärnaktiviteter – och det finns andra metoder än EEG att analysera sådana aktiviteter. Sagt detta så vill jag betona att det finns mycket skickliga kliniker som integrerar användning av olika former av EEG på ett klokt sätt och kan få fram ytterst viktigt information, t.ex. Antonio Martins-Mourao i London. Neurofeedback kan också används vid många olika mentala tillstånd och även vid träning för intellektuellt handikappade.

2. Vilka olika metoder som ofta används vid biofeedback träning
(a) Autogen träning är en vanlig metod som beskrivs på annat håll mer i detalj – är dock mycket annorlunda numera än hur det traditionellt användes av bl.a. Schultz (se mer info nedan*)
(b) Olika visualisering strategier
(c) Olika kognitiva strategier
(d) Olika mantras
(e) Olika integrerade metoder

I princip kan de flesta biopsykosociala strategier användas. Att lära sig om ”biopsykosocial verktygslåda” och hur man själva kan ”skräddarsy” användningen av sina verktyg underlättar avsevärt! På annat håll beskrivs ovan i mer detalj

3. Hur individuell evidensbaserad dokumentation kan inhämtas även i kliniska eller icke-kliniska situationer
(a) Varje mätning i sig är en form av dokumentation
(b) För att få evidens status så bör man ha en baslinje först och sedan följa interventionen. Individuell Biologisk Evidens, IBED baserad Dokumentation använder vi i cStress programmen där man följer ett protokoll för att det skall vara en godkänd IBED mätning. Obs att denna evidens framförallt fokuserar på effekt av en individ och inte av en grupps bearbetade värden.
(c) Vanliga evidensbaserade studier kan göras av effekt av biofeedback – OBS att detta dock oftast gäller grupper där inte enskilda individer identifieras
-> IBED rekommenderas vid privat eller klinisk användning. I princip är det upprepad ”singel case design”.

4. Vilka typer av utbildning som finns internationellt och Sverige
Vi planerar att genomföra en stegvis utbildning från början (ingen tidigare kunskap fordras)till kliniker och forskare som också kan certifieras. Mer info på denna hemsida under aktuellt.
-> Utbildningar finns också inom www.aapb.org i USA och på vissa håll i Europa.

– arbetande flik … mer kommer snarast …

  • Mer om autogen träning (från två PPT-bilder med tal som kommer att göras åtkomlig snarast via internet.