Mer om cStress FT

Mer info om cStress FT
cStress FT (fingertemperatur) mäter hur din ”stressgas” (sympatiska nervsystemet) fungerar och om/hur den kan påverkas av dig själv. Någon som vi kan lära oss, t.ex. genom biofeedback om den inte är helt bra.

Principen är:
Grovt: Ökad temperatur är positivt relaterat till passiv eller aktiv avslappning och sänkt ökning av ”stressgasen” (OBS dock mer ingående information nedan)

FT-graf hemsidaOvan ser du ett exempel på hur fingertemperatur kan förändras. Normalt bör vi ha mer än 28 grader C, men det finns många som inte har det även om de känner sig friska. Det finns flera skäl till att låg fingertemperatur permanentas men det vanliga är just ständigt eller nästa ständigt påslag av stressgasen – det kan vara ett mindre påslag men långvarigt och det är inte helt bra samtidigt som det är lätt att anpassa sig till detta – och man är inte medveten om det.

Temperaturförändringarna i ytliga blodkärl (kapillärer) beror på förändringar i dess diameter. När dessa drar ihop sig flyter mindre blod ut i kapillärerna och temperaturen sjunker. Vid öka stress (som nästan alltid går via stressgasen) så drar sig blodkärlen samman genom att sympatiska nervsystemet påverkar receptorer i blodkärlsväggen. När vi slappnar av biologiskt korrekt så utvidgas blodkärlen. Detta beror på att vid stress så prioriteras blodet till stora muskelgrupper för att vi skall kunna kämpa och fly mer effektivt – vid passiv vila gäller motsatsen!

Förändringar i fingertemperaturen kan liknas vid bilens hastighetsmätare. Liksom vi lätt blir fartblinda och måste kolla på hastighetsmätaren så blir vi lätt (kroniskt?) stressblinda och då kan vi genom att detta testa med cStress FT se om vi verkligen kan effektivt bemästra stress! Har vi inte redan en god förmåga kan vi läras oss detta bl.a. via biofeedback (Se http://stressmedcenter.com/projekt/biofeedback)

1. FT kan användas för att mäta och följa sin avslappningsträning (olika beteendestrategier vanligen, se t.ex. http://stressmedcenter.com/projekt/friskare-med-aren). Vi skiljer mellan tillfällig mätning av kapacitet och aktivt och/eller passivt slappna av och mer långsiktig effekt av biofeedback träning.
2. FT mätningar kan ske i samband med olika tester och utredningar
3. FT mätningar kan ske i samband med olika formera av för- och eftermätningar och andra utvärderingar av t.ex. förmåga att hantera prestationsstress (arbetsplatser, sport), påverka sitt blodtryck, hjärt-kärlproblem, ångest, oro …

Vad “säger” FT-data?

 1. Start temperaturen kan variera beroende på aktuella faktorer, om och vad du ätit, hur väl du sovit, aktiviteter i dina tankar och bilder samt aktuellt stressläge (som man inte alltid känner, t.ex. kan man vara anpassad till vanemässigt förhöjd stressnivå).
 2. Temperaturförändringar under din mätning visar i huvudsak hur ditt sympatiska nervsystem reagerar. Vi mäter 1/100 graders skillnad just för att vi skall kunna observera processer som vi inte kan känna. Efter tillräcklig biofeedback träning så behöver vi inte mätsystemet eftersom vi känner temperaturförändringarna. Det är ett huvudskäl varför jag rekommenderar cStress FT.  Vi kan använda vår egen känsla av värmeförändring (liksom pulseringar) i de små blodkärlen (kapillärerna). Vi kan alltså i verkliga situationer oberoende av mätsystem “samarbeta” med vår stressgas, använda de strategier vi lärt oss (eller kunde innan) och känna hur vi påverkar “stressgasen”.
 3. “Taktemperaturen”, alltså sluttemperaturen kan inte gå över kroppstemperaturen men nära. Taktemperaturen varierar inom och mellan människor av många skäl (liksom starttemperaturen). Med träning ökar i allmänhet taktemperaturen, en av mina medarbetare hade c 22 C vid anställningen och efter några månader 30. Vi har alla nytta av att kunna påverka stressgasen, patienter eller inte. Helt enkelt eftersom biopsykosocial stress nästa alltid relaterar till “stressgasen”.
 4. Vad påverkar FT-data – felkällor?
  ♦ Det är många saker som påverkar. Ovan diskuteras en del.
  ♦ Olika typer av läkemedel påverkar olika, en del drar ihop och en del utvidgar blodkärl – samtidigt så sker detta inte snabbt (fasiskt) utan basiskt, vilket betyder att vi kan i alla fall se förändringar, givet inte läkemedlen ”låser fast” dynamiska variationer. Fler än vi anser att läkemedel för livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem är fel (kan t.o.m. i vissa fall dölja destruktiva förändringar) såvida inte livshotande tillstånd föreligger.
  ♦ Vita fingrar (Raynauds sjukdom), det kan var ett eller flera fingrar, beror på funktionen av kväveoxid i kärlväggen. Använd inte ett finger som brukar bli vitt när övriga fingrar inte blir det vid kyla.
  ♦ Vissa allergier påverkar och det kan vara tillfälligt eller kroniskt. Låg FT beror vanligen på “stressgasen” är förhöjd eller inte väl fungerande dynamiskt men det kan alltså finnas andra saker också, tillfälligt eller ej, som delvis eller mycket avgör fingertemperaturen.
  ♦ Vissa beteenden som rökning påverkar också.
  ♦ Därför är det just själva förändring vid träningen som är säkraste informationen i stort sett oavsett hur vi påverkas av allergier, m.m. eftersom här ser vi direkt och sofistikerad (1/100 graders) effekt av just de strategier vi använder för att träna avslappning och kontroll över “stressgasen”

-> Små positiva steg leder efterhand till stora framsteg!

Testa din förmåga att påverka “stressgasen”
1. Passiv avslappning. Inta viloposition utan att medvetet göra några avslappningsstrategier medan du mäter i minst 5 minuter

Men först: Anslut HW till USB porten och starta PC och cStress programmet. Håll termostorn mellan tummen och pekfingret (eller tejpa den på lillfingrets “blomma”). Efter temperaturen förändrats från rumstemperaturen till hudtemperaturen kan du se om den ökar, inte ändras eller sänks.

2. Aktiv avslappning. Inta viloposition utan att medvetet göra några avslappningsstrategier medan du mäter i minst 5 minuter

Men först: Anslut HW till USB porten och starta PC och cStress programmet. Håll termostorn mellan tummen och pekfingret (eller tejpa den på lillfingrets “blomma”). Efter temperaturen förändrats från rumstemperaturen till hudtemperaturen kan du se om den ökar, inte ändras eller sänks

Avsikten är ju att du skall dels få ett biologiskt förankrat svar på om du kan påverka dig själv konstruktivt. Alltså att din kapacitets synliggörs biologiskt. detta är viktigt eftersom många av oss ”kör över” psykofysiologiska varningssignaler som försöker/vill ”tala om” för oss att vi bör planera om i tillvaron eller ta itu med oro, ångest eller aggressioner. Om vi inte ”tar i på skarpen” så – ökar riskerna för att vi utvecklar olika typer av stressrelaterade sjukdomar – livsstilssjukdomar.

Viktigt när du själv också skattar hur väl du genomför testet och hur det kändes – i termer av positivt, igen skillnad eller negativt. Att observera sambandet mellan data från stressgas testet och hur du själv subjektivt känner det så ökar du din förmågan att urskilja hur de positiva signalerna utvecklas och vad du gör när de utvecklas liksom att du kan känna dig säker på att du gör rätt när fingertemperaturen rör sig i rätt riktning, d.v.s. uppåt när du slappnar av bra!

Om någon information här innebär att du reagerar med oro så avbryt och läs mera om stress – VAD, VARFÖR, HUR etc. så blir det mera hanterligt och din förståelse för att – liksom hur – du kan själv lära dig att öka din bemästra stressförmåga.

KORT ALLMÄN INFORMATION
Stress utgör ett av våra största folkhälsoproblem enligt WHO. Stressrelaterade sjukdomar och besvär är idag ett stort problem som med stor sannolikhet kommer att öka i framtiden. De traditionella resurserna räcker inte till för diagnos och behandling. Minst 80 % av dagens stressrelaterade sjukdomar och besvär utvecklas i onödan enligt professor Bo von Schéele, Stress Medicine AB som under c 25 år arbetat tillsammans med andra forskare och kliniker, framför allt inom www.aapb.org  för att minska denna destruktiva utveckling. Stress Medicine AB har utvecklat metoder för diagnostik och (egen)behandling/träning och dessutom utvecklat mätsystem som stödjer de koncept som utvecklats. Den framtida utvecklingen inom moderna samhällen väntas inte medföra att dagens tendens mot ökad stress inom arbetslivet kommer att minska. Tvärtom ter sig en fortsatt ökning som mycket sannolik.

Relationen mellan hälsa och stress blir alltmer tydlig. Så blir också vikten av innehållet och samspelet i våra verbala och icke verbala processer och deras samspel med fysiologiska system. Kopplingarna mellan vår hjärna, vårt tänkande och vår kropp är det som benämns psykofysiologi. Våra psykofysiologiska funktioner påverkas av stress, som är ett evolutionärt överlevnadssystem. Ett funktionellt stressystem är avgörande för vår hälsa.

Enligt WHO är stressrelaterade sjukdomar det största hotet mot folkhälsan. Samspelet mellan kroppens fysiologiska och psykologiska system kan mätas med etablerade psykofysiologiska mätmetoder. Bland mångfalden fysiologiska mätparametrar, utgör fingertemperaturen en av de mest användbara.

För att konstruktivt kunna förebygga och/eller förändra så måste vi kunna se, förstå och omsätta relevanta kunskaper och verktyg i aktiva handlingar som motverkar negativ stress, d v s fel-reaktioner. Vet vi hur de utvecklas, hur vi kan ”se” detta och hur det kan förebyggas/motverkas/korrigeras i praktiska handlingar kan vi aktivt påverka vår hälsa. Detta gör vi genom att lära oss ”vaccinerande” metoder mot den stress som utvecklas hos många av oss i det moderna samhället. Detta involverar identifiering, organisering, strukturering och prioritering i vår livssituation. Här utgör samspelet mellan kroppens fysiologiska och psykologiska system något unikt – vi kan med etablerade psykofysiologiska mätmetoder mäta samspelet och se när systemen felreagerar.

Bland mångfalden fysiologiska mätparametrar utgör den som cStress FT mäter en av de mest adekvata för analys av sympatiska nervsystemet (Stressgasen). cStress FT är enkelt att använda både i kliniska och i icke-kliniska sammanhang för såväl diagnos som behandling av negativ stress. Med cStress FT avläses direkt förändringar i ytliga blodkärl som i sin tur påverkas av förändringar i autonoma nervsystemet. Vid ökad stress drar sig t ex de ytliga blodkärlen samman.  Dessa processer visar på förändringar i stressystemen inom individen och är samtidigt en viktig faktor för individens metaboliska funktioner både specifikt och generellt.

Vid god hälsa och förmåga hantera stressreaktioner skall ytliga blodkärl utvidgas vid avslappning och i ”normalsituationer” skall blodkärlen vara normalt fungerande, d v s ej sammandragna (konstrikta) och vid aktiv avslappning ska de alltså utvidgas (dilatera). Den mest kända generella metoderna att påverka kroppen att slappna involverar lugnt andningsbeteenden som kan fungera som brygga för andra beteendestrategier.

“The restoration of health and homeostatic competence requires hyperventilation to be accommodated by rehabilitation. The recognition of a metabolic disorder provides a socially useful diagnosis for those who are floundering in fatigue without an approved name for their condition, nor any idea that training, as opposite to the treatment for an unspecified ’disease’ as yet undiagnosed by the medical professions, is an appropriate remedy.” (Nixon, 1994)                  

”Respiration is of superior importance for the mammalian physiological system. It affects and is influenced by adaptation, either biologically functional or dysfunctional. Respiration continuously varies during the adaptive process of living, in transactions with external and internal demands, in human beings a process involving the cognitive perception of the organism” (von Schéele & von Schéele, 1999)

Referenser:
von Schéele, B.H.C. och medarbetare (2001) Hälsan och Medbestämmande i Livet.
von Schéele, B.H.C. & von Schéele I.A.M. (1999). The Measurement of Respiratory and Metabolic Parameters of Patients and Controls Before and After Incremental Exercise on Bicycle: Supporting the Effort Syndrome Hypothesis? Applied Psychophysiology and Biofeedback, Vol. 24, No 3. 167-177

Varning: Under förutsättning att du kan utesluta hjärtsjukdom, diabetes, lungsjukdom och i övrigt medicinskt förankrade besvär/sjukdomar kan sedan screening och olika strategier, övningar genomföras. Även om ovan kan exkluderas ber jag dig att avbryta f f a förändringar i andningsbeteendet om du känner yrsel, illamående m.m., vilket i allmänhet betyder att det uppstår alltför kraftiga effekter i f f a kemiska system. Även om själva övningen är bra för dig kan skillnaden bli för stor och onödig turbulens uppstår. Kemiska förändringar i kroppen behöver tid för att korrigeras och bli stabila. När jag argumenterar att andningsträning skulle gå under läkemedelsförordningen så grundar det sig på många års kliniskt biopsykosocialt stressmedicinskt arbete där ett bland behandlingsverktygen är att korrigera dysfunktionellt andningsbeteende och relaterad fysiologiska processer/system.

GENERELLT FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
När du vill positivt påverka din hälsoutveckling, utveckla stressprevention eller genomföra en rehabilitering delvis på egen hand eller i medicinska sammanhang så föreslår jag att du lär dig grundläggande om stressfysiologi (se referenser som avses bli flera efterhand). Enklaste sättet är att delta i en bemästra stress utbildning som inkluderar också biofeedback. Vill du göra mer omfattande investering/insatser för din hälsa så erbjuder vi healthcreators.com utbildningar,

Har man inte bra resultat vid cStress FT tester kan man alltså lära sig det! Genom utbildning och egenträning. Vi erbjuder en bemästra stress verktygslåda så du kan lära dig själv använda eller via våra workshops – (Information kommer här). Om du vill gå djupare och förebygga eller åtgärda livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem så kan du få förslag på detta när vi formellt startar vår www.healthccrators.com verksamhet.

Mer info – info@stressmedicin.se

Lycka till
Bo von Scheele, professor
Stress Medicine AB